QUI SOM
 
 
 
 
  VIDEOS
 
 
 
Pergamins
 
Pergamins de Can Felip
Pergamins de Can Trinxeria
 
Pergamins de Can Felip
[1500]
S/n, 130 x 234 mm.
En molt mal estat de conservació.
Part d’un capítol matrimonial. Degut al seu mal estat de conservació i basant-nos en la poca lletra visible suposem que forma part d’un capítol matrimonial.

1509, agost 26. Maçanet
S/n, 90 x 290 mm.
Notari: Pere Bosch
En molt mal estat de conservació.
Àpoca firmada per Caterina Surisa, muller de Felip Ferrer de Vidreres, referent a la dot de la dita Caterina per un import de quaranta lliures barceloneses.

1561, setembre 20. Vidreres.
S/n, 294 x 313 mm.
Notari: Pere Ribot.
Donació del mas Ferrer feta per Jaume Ferrer, ferrer, i Benedicta, la seva muller, senyora útil i propietària del mas, a favor de la seva filla Eulàlia, en atenció al seu matrimoni amb Jaume Poch, fill de Miquel Poch, pagès de Vidreres.
Segueix en el mateix document un codicil, en el qual, Jaume Ferrer i Benedicta fan un llegat de seixanta i cent lliures barceloneses respectivament a la seva filla i en cas de mort d’aquesta, als seus hereus.

1565, desembre 3. Sant Llorenç de Maçanet.
S/n, 440 x 316 mm.
Notari: Rafael Jalmar Bosom.
Establiment atorgat per Bernat Parera, pagès de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, a favor de Jaume Soris, paraire de draps de llana, de la porció de terra anomenada Camp de la Fira que té el dit Bernat en la dita parròquia.
Segueix àpoca de l’establiment atorgat per Bernat Parera a favor de Jaume Soris per un import de nou lliures barceloneses.

1566, setembre 17. Anglès.
S/n, 155 x 256 mm.
Notari: Miquel Mercader.
Donació de tots els béns atorgada per Pere Soris, paraire de draps de llana de la vila de Sant Llorenç de Maçanet, a favor d’Antoni Soris, fill seu.

1570, febrer 6. Sant Llorenç de Maçanet.
S/n, 147 x 284 mm.
Notari: Rafael Jalmar Bosom
Debitori atorgat per Pere Soris i Joan Soris, fill seu, ambdós paraires de draps de llana de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, a favor de Joan Domingo, d’Osca, també paraire de draps de llana, gendre del dit Pere Soris i cunyat del també dit Joan Soris, obligant-se a pagar-li l’import de trenta lliures barceloneses i un erari per la dot de Mariana, filla i germana de Pere i Joan Soris, respectivament.

1570, febrer 6. Maçanet.
S/n, 235 x 385 mm.
Notari: Rafael Jalmar Bosom.
Capítols matrimonials entre Maria Anna Soris, filla de Pere Soris, paraire de draps de llana i Joana, la seva esposa, tots de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, i Joan Domingo, també paraire de draps de llana d’Osca.

1571, novembre 25. Maçanet.
S/n, 260 x 345 mm.
Notari: Rafael Jalmar Bosom.
Definició de legítima firmada per Jaume Soris, paraire de draps de llana de Maçanet de la Selva, a favor de Jeronia Soris, muller de Grau Borrell Soris.

1574, setembre. Vidreres.
S/n, 469 x 225 mm.
Notari: Pere Bosch.
En molt mal estat de conservació.
Firma d’àpoca.

1578, novembre 2. Palafolls.
S/n, 455 x 374 mm.
Notari: Gabriel Sabater.
Venta d’una peça de terra anomenada la Font d’en Mir, feta per Joan Puigtió a favor de Miquel Gelars, ambdós pagesos de la parròquia de Maçanet de la Selva.
Segueix àpoca de venta firmada per Joan Puigtió a favor de Miquel Gelars, ambdós pagesos de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, per un import de cent deu lliures barceloneses.

1590, juliol 21. Vidreres.
S/n, 285 x 280 mm.
Notari: Pere Bernarda.
Estat de conservació deficient.
Àpoca atorgada per Felip Ferrer, serraller, de Santa Maria de Vidreres a Joana Surisa, la seva muller, per un import de cinc-centes lliures barceloneses.

1590, agost 4. Maçanet.
S/n, 175 x 355 mm.
Notari: Pere Bernarda.
Donació feta per Margarita Surisa, vídua de Jaume Suris, paraire de la vila de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de la seva filla Caterina, en atenció al seu matrimoni amb Felip Ferrer, fill de Jaume Ferrer. L’import és de cinquanta lliures barceloneses.

1590, Agost 4. Maçanet.
S/n, 175 x 355 mm.
Notari: Pere Bernada.
Còpia document anterior.

1596, febrer 2. Maçanet.
S/n, 297 x 265 mm.
Notari: Pere Bosch.
Definició de legítima firmada per Maria Anna, donzella, filla de Joan Domingo, paraire i habitant de Sant Llorenç de Maçanet i Maria Anna Surisa, difunta, a favor de Jaume Suradell, domer, i Felip Ferer Soris, tots de Maçanet, com a tutors i curadors de dita Maria Anna, en atenció al seu matrimoni amb Francesc Falló.

1613, desembre 4. Maçanet.
S/n, 258 x 213 mm.
Notari: Miquel Vinyes.
Venda de les terres que té Martí Joan Parera, escriptor de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Felip Ferrer Soris, manyà, per import de deu lliures barceloneses. I lluïció del censal per import de trenta sous barcelonesos.

1616, agost 20. Sant Llorenç de Maçanet.
S/n, 290 x 248 mm.
Notari: Miquel Sunyer.
Donació feta per Antoni Soris, paraire de draps de llana i Bernat Falló, sabater de Sant Llorenç de Maçanet i tutors de Maria, donzella, a favor d’aquesta, en atenció al seu futur matrimoni, per un import de setanta lliures barceloneses, les terres de la Coma de Ritort i censos.

1631, octubre 25. Girona.
S/n, 255 x 310 mm.
Notari: Pere Casadevall.
Lluïció feta per Narcís Camps, pagès d’Hostalric, a favor d’Amer Casademont, capellà de Sant Pere de Martorell per un import de trenta lliures.

1638, agost 22. Sant Llorenç de Maçanet.
S/n, 315 x 294 mm.
Notari: Baldiri d’Aluard.
Definició de legítima firmada per Marc Soris a favor de Joan Soris, el seu germà, tots dos de Maçanet.

1647, maig 21 i 24. Maçanet.
S/n, 214 x 160 mm.
Notari: Baldiri d’Aluard.
Plec de documents amb cobertes de pergamí escrit per dues cares. Escrit amb una ma`diferent hi ha la referència dels documents aquí presentats: Capitols matrimonials i apochas que partañesen á casa Suris fets i firmats á favor de Juan Suris.
Àpoca de restitució de dot, atorgada per Maria Trullars, muller en primeres núpcies de Marc Suris i Trullars, manyà de la vila de Sant Llorenç de Maçanet,a favor del seu fill Joan Suris, també manyà de la mateixa vila.
Capitulacions matrimonials, fetes per Francesc Feliu a favor de Maria Feliu, filla de Miquel Calder Feliu i Sibil•la Feliu, ambdós difunts, i Joan Suris, fill de Joan Suris i Maria, tots de Maçanet de la Selva. Amb una dot de cent seixanta lliures barceloneses, dues arques i dues vestimentes.
Àpoca de dot atorgada per Francesc Feliu, hereu de la casa Feliu, a favor de Maria Feliu, filla de Miquel Calder Feliu i Sibil•la Feliu, i Joan Suris, fill de Joan Suris i Maria, amb presència de Marc Suris Trullar, amic de la dita Maria.
Àpoca de dot atorgada per Francesc Feliu, senyor útil, propietari i hereu de can Feliu, a favor de Joan Suris i Maria Feliu, germana del dir Francesc Feliu, per un valor de cent seixanta lliures barceloneses, dues arques i vestimenta.
Còpia del document anterior.
Àpoca de dot atorgada per Marc Suris Trullars a favor de Joan Suris, net del dit Marc Suris i fill de Joan Suris i Maria, ambdós difunts, i Maria Feliu, per un valor de 180 lliures barceloneses.

1655-1733.
S/n, 222 x 163 mm.
Llibre de comptes i memorial de pagaments de can Felip Suris.

 
Copyright © Taller d'Història de Maçanet de la Selva :::::::: Disseny web ATMultimedia.com