QUI SOM
 
 
 
 
  VIDEOS
 
 
 
Pergamins
 
Pergamins de Can Felip
Pergamins de Can Trinxeria
 
Pergamins de Can Trinxeria
1228, agost 18.
Núm. 9, 160 x 140 mm.
Notari: Albert de Prat.
Donació de dues quarteres de terra situades a Sant Llorenç de Maçanet de la Selva i anomenades Cros, feta per Berenguer Marques i Aladis, la seva esposa, a favor de Maria Sibil·la, la seva filla, referents a la seva herència.

1239, novembre 1.
Núm. 19, 295 x 187 mm.
Notari: Guillem Marc.
Heretament fet per Pere Guerau i Maria, la seva esposa a favor de Guillem Paulí, fill dels dits Pere i Maria, i la seva esposa Guillema, referent al mas Serra, situat a Maçanet de la Selva.

1262, agost 22.
Núm. 41, 161 x 189 mm.
Notari: Ferran Bom.
Donació per causa de núpcies feta per Guerau, vescomte de Cabrera i la seva esposa Sança, a favor de Pere d’Orta.

1282, maig 27.
Núm. 18, 167 x 210 mm.
Notari: Pere de Sant Antoni.
Donació feta per Andreu, procurador en el vescomtat de Cabrera, a favor de Guillem Oliver i Pere de Font, del mas Font, absents ambdós de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet.

1299, desembre 16.
Núm. 24, 185 x 260 mm.
Notari: Pere de Sant Antoni.
Venda d’una peça de terra situada a la parròquia de Riudarenes, feta per Pere Major de Sant Esteva de Maçanet i la seva esposa Gueraua, a favor de Berenguer de Rupit, de la parròquia de Sant Martí de Riudarenes, per un import de deu sous barcelonesos en moneda de tern.

1322, gener 12.
Núm. 21, 250 x 335 mm.
Notari: Joan Bruguera de Cartellà.
Carta partida per ABC.
Establiment d’una peça de terra boscosa anomenada Pont de Galines, situada a la parròquia de Maçanet, feta per Bernat Jaumar, la seva esposa, i Elisenda, mare del dit Bernat Jaumar, a favor de Guillem Rei i la seva esposa.

1349, setembre 14. Maçanet.
Núm. 12, 352 x 504 mm.
Notari: Guillem Sagarra.
Venda d’una peça de terra anomenada Julianes, situada a la parròquia de Maçanet, feta per Pere i la seva esposa Dolça, a favor de Pere Granoy d’Oliva, tots de Maçanet de la Selva, per un import de tres-cents sous barcelonesos de tern.

1370, febrer 5. Hostalric.
Núm. 15, 495 x 320 mm.
Notari: Pere Serra.
Venda d’una peça de terra anomenada Çaulet i situada en el lloc les Julianes a la parròquia de Maçanet, feta per Pere Çalom i la seva esposa, a favor de Pere Granoy, tots de la parròquia de Maçanet, per un import de setanta sous de moneda barcelonesa de tern.

1380, juliol 3. Hostalric.
Núm. 46, 185 x 341 mm.
Notari: Pere d’Olm.
Remissió d’un benefici i aniversari atorgada per Bonanat, rector de l’església d’Hostalric i administrador d’aquest aniversari, Guillem Fàbrega, Margarita esposa del difunt Bonanat, corretger, i Francesc de Foixà, beneficiat, a favor d’Elisenda i tota la seva descendència.

1382, març 24. Vilobí.
Núm. 57, 420 x 295 mm.
Notari: Ramon.
Lluïció de censal creat per Guillem Martí Damont i Sibil•la, la seva esposa, ambdós de la parròquia de Vilobí, atorgada a Guerau i la seva esposa.

1386, novembre 27. Hostalric.
Núm. 9bis, 530 x 345 mm.
Notari: Pere Serra.
Venda de dues feixes de terra situades a la parròquia de Riudarenes en el lloc anomenat Guals, per part de Bernat i Miquel, fills d ela parròquia de Maçanet de la Selva, a favor de Pere Granoy, també de la parròquia de Maçanet.
Segueix àpoca de rebut feta pels dits Bernat i Miquel de la parròquia de Maçanet de la Selva, a favor de Pere Granoy, també de la parròquia de Maçanet, per un import de cinquanta sous barcelonesos de tern.

1400, maig 1. Maçanet.
Núm. 11, 297 x 394 mm.
Notari: Guillem Banyils.
Carta partida per ABC.
Venda d’una peça de terra erma i cultivable en el lloc dit Camp Sauro, situat a la parròquia de Maçanet, feta per Sança, esposa de Marc Jalmar, a favor de Pere Oller, tots del veïnat de Soliva de la parròquia de Maçanet.

1400, maig 1. Maçanet.
Núm. 11bis, 297 x 394 mm.
Notari: Guillem Banyils.
Carta partida per ABC.
Còpia del document anterior.

1410, novembre 16. Maçanet.
Núm. 34, 226 x 341 mm.
Notari: Pere Cancells.
Estat de conservació deficient.
Testament de Miquel Villar.

1429, juliol 22. Maçanet.
Núm. 22, 330 x 295 mm.
Establiment d’una peça de terra situada en el lloc del Pla de Saus feta per Joan de Castellet, de la parròquia de Maçanet, a favor de Pere Villar, també de la parròquia de Maçanet.
No ve clos en forma pública.

1454, juny 13. Maçanet.
Núm. 20, 250 x 335 mm.
Notari: Joan Antoni.
Establiment d’una peça de terra de quatre jornals de terra, part boscosa i part erma, situada en el mas Villar, fet per Antoni Llorenç, capellà i procurador del capítol de Girona, a favor de Martí Villar, de la parròquia de Sant Llorenç.

1480, maig 20. Maçanet.
Núm. 37, 256 x 343 mm.
Notari: Narcís Fexes.
Heretament de tot el mas Villar, fet per Pere Villar i Margarita, la seva esposa, ambdós de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Bartomeua, filla seva, a causa del matrimoni Miquel Laro, de la parròquia de Vilardell.

1489, octubre 10. Maçanet.
Núm. 10, 552 x 400 mm.
Notari: Narcís Fexes.
Venda d’una peça de terra de cinc jornals, la major part destinada a bosc, feta per Francesc Miquel, donzell de Maçanet, a favor de Francesca Villar, hereva del mas Villar.
Segueix àpoca de rebut feta per Francesc Miquel, donzell de la parròquia de Maçanet a favor de Francesca, hereva del mas Villar, per import de vint-i-quatre florins de moneda barcelonesa.

1505, juny. Hostalric.
Núm. 17, 286 x 323 mm.
Notari: Joan Camps.
Estat de conservació deficient.
Firma per raó de senyoria directa en el lloc dit la Salangla de la parròquia de Maçanes, feta per Miquel Sampso, capellà. Degut al mal estat del pergamí, s’ha introduït el regest que apareix al seu dors:

1509, novembre 6. Maçanet.
Núm. 16, 370 x 288 mm.
Venda d’una peça de terra de dos jornals destinada a cultius i a bosc, feta pels marmessors del reverent Pau Marquez, canonge de Martorell, a favor de Bernat Farge, de la parròquia de Maçanet.
Segueix àpoca de rebut feta per Bernat Onyar, capellà de l’església parroquial de Sant Llorenç de Maçanet, Pere Venya, pagès de la parròquia de Martorell i Nadal, també pagès de la parròquia de Martorell, tots ells marmessors del vicari Joan Maques de la parròquia de Maçanet, i Pau Marquez, rector de l’església parroquial de Martorell, a favor de Bernat Farge, paraire de draps de llana de la vila de Maçanet, per un import de dotze lliures de moneda barcelonesa. No ve clos en forma pública.

1527, maig 2. Hostalric.
Núm. 45, 310 x 640 mm.
Notari: Antoni Vila.
Lluïció de censal, atorgat per Pau Villar, pagès de domini útil i propietari de mas Villar, del veïnat de Soliva a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Joan Gil, moliner de la parròquia de Sant Mateu de Franciac i habitant de la parròquia de Riudarenes.
Segueix àpoca de rebut feta per Pau Villar a favor de Joan Gil per import de quaranta lliures barceloneses.

1539, març 13. Sils.
Núm. 8, 405 x 298 mm.
Notari: Antoni Vila.
Establiment d’una peça de terra de Prat i Pedregal, situat en el lloc de la Vall de l’estany gran de Sils, fet per Pere Amador, a favor de Gabriel Ferrer Villar, veí de Soliva, parròquia de Sant Llorenç de Maçanet.
Segueix àpoca feta per Joan Nagrell, batlle de n’Orri a la vila d’Hostalric, clavari general, vescomte de Cabrera i de Ba, a favor de Gabriel Ferrer Villar, per import de deu lliures barceloneses.

1540, desembre 8. Sant Llorenç de Maçanet.
Núm. 61, 255 x 320 mm.
Notari: Antoni Pagès.
Heretament fet per Pau Villar, pagès, i Joana Vilara, esposa seva, ambdós de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet a favor d’Antic Vilar, fill dels dits Pau i Joana Vilar, i la seva futura esposa Antiga, filla d’Antoni Jalpi i la seva esposa Salva, de la parròquia de Maçanet i de Vidreres.

1540, desembre 8. Sant Llorenç de Maçanet.
Núm. 62, 238 x 325 mm.
Notari: Antoni Pagès.
Còpia document anterior.

1542, setembre 3. Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Núm. 61, 690 x 287 mm.
Notari: Antoni Pagès, notari públic d’Hostalric.
Lluïció de censal feta per Gabriel Ferrer Villar,pagès de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Joan Gil, moliner.
Segueix àpoca de rebut feta per Gabriel Ferrer Villar a favor de Joan Gil per import de vint-i-quatre lliures barceloneses

1545, març 1. Anglès.
Núm. 27, 567 x 360 mm.
Notari: Miquel Ombert, notari públic d’Anglès.
Venda feta per Bernat Carbonell i Joan Carbonell, el seu fill, ambdós de la parròquia de Sant Mateu de Franciac, a favor de Joan Artau, de la vila d’Anglès.
Segueix àpoca de rebut feta per Bernat i Joan Carbonell a favor de Joan Artau, per import de sis lliures i altres sis sous de la mateixa moneda per pensió anual i perpetua.

1545, juliol 26. Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Núm. 54, 400 x 400 mm.
Notari: Antoni Pagès.
Lluïció de censal feta per Gabriel Ferrer Vilar de Maçanet de la Selva, pagès, senyor útil i propietari de mas Ferrer Vila, a favor de Miquel Albanell.
Segueix àpoca de rebut per import de tretze lliures i altres tretze sous i sis diners barcelonesos per pensió anual.

1545, agost 18. Sant Martí de Riudarenes.
Núm. 7, 177 x 310 mm.
Notari: Antoni Pagès.
Heretament de tot el mas Rourell fet per Joan Mas, fill de Pere Mas, a favor de la seva mare, Francesca Rourella.

1552, agost 8. Maçanet.
Núm. 31, 188 x 300 mm.
Notari: Miquel Verges.
Testament fet per Anna Vilara, esposa de Pau Vilar, de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet.

1555, febrer 4. Maçanet.
Núm. 32, 173 x 355 mm.
Notari: Miquel Verges.
Estat de conservació deficient.
Testament fet per Baldiri Salamajor, àlies Granoy, de la parròquia de Maçanet.

1555, novembre 14. Maçanet.
Núm. 28, 240 x 345 mm.
Notari: Miquel Verges.
Testament fet per Antic Vilar, fill de Pau Vilar, del veïnat de Soliva de la parròquia de Maçanet.

1557, gener 30. Girona.
Núm. 52, 437 x 587 mm.
Notari: Miquel Renard.
Lluïció de censal feta per Gabriel Ferrer Villar, senyor útil i propietari del mas Vilar, a favor d’Antoni Moratell, canonge de l’església de Salitja.
Segueix àpoca de rebut feta per Gabriel Ferrer Villar a favor d’Antoni Martorell per import de vint-i-quatre lliures barceloneses i altres vint-i-quatre sous barcelonesos per pensió anual.

1562, maig 16. Maçanet.
Núm. 65, 255 x 278 mm.
Notari: Antoni Vila.
Heretament fet per Pere Bernarda, traginer, i Cateria, ambdós de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, a favor de Jeronia, donzella, filla dels dits Pere i Caterina Bernarda, i el seu futur espòs Pere Callicó, pagès, fill de Rafael Callicó, també pagès de Santa Coloma de Farners i la seva segona esposa Francesca.

1564, octubre 2. Hostalric.
Núm. 67, 270 x 250 mm.
Notari: Antoni Vila.
Lluïció d’un censal feta i firmada per Rafael Marc. Mercader de la vila d’Hostalric, a favor d’Antic Vilar, pagès, fill i hereu de Pau Vilar, difunt, i Antiga Vilar, la seva esposa.

1571, febrer 19. Sant Llorenç de Maçanet.
Núm. 53, 585 x 487 mm.
Notari: Rafael Jalmar Bosom.
Lluïció de censal feta per Antic Ferrer Vilar, pagès, i la seva esposa Margarita, ambdós de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Bernat Ferrer, canonge beneficiat de Sant Sebastià, de la mateixa parròquia de Maçanet.
Segueix àpoca de rebut feta per Antic Ferrer Villar i Margarita, la seva esposa, a favor de Bernat Ferrer per import de setze lliures barceloneses i setze sous barcelonesos per pensió anual.

Núm. 6, 300 x 359 mm.
Quitació d’una peça de terra en el lloc dit Comes Marqueses, feta per Antic Ferrer Villar, pagès i senyor útil de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, i Caterina, la seva filla, hereva i senyora útil del mas Ferrer Vilar, esposa de Salvador Terrades, àlies Ferrer Vilar, pagès, a favor de Francesc Marques, també pagès de la predita parròquia.
No ve clos en forma pública.

1573, agost 22. Hostalric.
Núm. 5, 294 x 358 mm.
Còpia del document anterior

1575, febrer 18. Hostalric.
Núm. 23, 252 x 325 mm.
Carta partida per ABC.
Establiment d’una peça de terra en el lloc anomenat el Bosc d’en Vilar, situat a la parròquia de Maçanet, fet per Bernat Villar, pagès, senyor útil i propietari del mas Villar de Soliva, a favor de Francesc Marques, també pagès, senyor útil i propietari del mas Marques.
No ve clos en forma pública.

1580, octubre 15. Sant Llorenç de Maçanet.
Núm. 62bis, 254 x 287 mm.
Notari: Antoni Tió.
Heretament fet per Miquel Vilar i Bernabeua, la seva esposa, de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, senyora útil i propietària del mas Vilar, a favor de Pau Vilar, el seu fill, i la seva futura esposa Joana, donzella, filla d’Esteve Perera i Eulàlia, tots de la parròquia de Maçanet.

1584, febrer 20. Maçanet.
Núm. 8bis, 734 x 352 mm.
Notari: Bernat Bosch.
Establiment del mas Villar junt amb les seves terres, honors i concessions fetes per l’excel•lentíssim comte de Cabrera, a favor de Bernat Villar.

1592, gener 6. Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Núm. 55, 642 x 340 mm.
Notari: Pere Bernada.
Lluïció de censal per causa de núpcies feta per Joan Suradell, àlies Villar, pagès del veïnat Soliva i Esperança Villar, senyora del mas Villar, a favor d’Antoni Roura, pagès de la dita vila.
Segueix àpoca de rebut feta per Joan Suradell, àlies Villar, i la seva esposa Esperança a favor d’Antoni Roura, per import de cent lliures barceloneses.

1595, abril 2. Maçanet.
Núm. 40, 108 x 310 mm.
Notari: Francesc Cortils.
Lluïció de censal feta per Gabriel Barba, àlies Roura, i Elionor Roure, la seva esposa, ambdós de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, a favor de Salvador Callicó Vilar, per un import de cent lliures barceloneses i una pensió anual.

1597, gener 23. Maçanet de la Selva
Núm. 3, 335 x 258 mm.
Notari: Pere Bosch Vila.
Esta de conservació deficient.
Venda d’una peça de terra de sembradura feta per Joan Marques, pagès, fill i hereu de Francesc Marques, també pagès de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Salvador Callicó.
Segueix àpoca de rebut feta per Joan Marques a favor de Salvador Callicó, per un import de deu lliures barceloneses.

1598, març 17. Hostalric.
Núm. 2bis, 191 x 222 mm.
Notari: Pere Bosch.
Acte de bona fe fet i firmat per Joan Ros, moliner d ela vila de Santa Coloma de Farners, a favor de Salvi Callicó, àlies Villar, pagès de Maçanet.

1600, febrer 16. Maçanet.
Núm. 29, 162 x 364 mm.
Notari: Pere Pejoan.
Estat de conservació regular.
Testament fet per Joan Serra, braser de la vila de Sant Llorenç de Maçanet.

1600, febrer 21. Maçanet.
Núm. 30, 230 x 267 mm.
Notari: Pere Pejoan.
Testament fet per Antoni Serra, fill de Joan Serra i Bernarda, tots de la vila de Maçanet de la Selva.

1615, novembre dia dominica vuit. Hostalric.
Núm. 64, 305 x 258 mm.
Notari: Miquel Vinyes.
Heretament fet per Esperança Villara, vídua en primeres núpcies e Joan Suradell, àlies Villar, veí de Soliva a la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet de la Selva, i en segones núpcies vídua de Salvador Callicó, àlies Villar, també de la parròquia de Maçanet de la Selva, senyora útil i propietària del mas Villar, a favor de la seva filla i del dit Joan Suradell.

1615, novembre 8. Hostalric.
Núm. 64bis, 278 x 278 mm.
Notari: Miquel Vinyes.
Còpia document anterior.

1619, setembre 29. Maçanet de la Selva.
Núm. 4, 289 x 253 mm.
Notari: Guerau Fonolleres.
Donació d’una peça de terra anomenada el Camp d ela Creu, feta per Climent Villar, fill de Salvador Callicó, àlies Villar, pagès de la parròquia de Sant Llorenç de Maçanet, i Esperança Villar, esposa seva, a favor de la dita Esperança Villara.

1619, setembre 29. Maçanet de la Selva.
Núm. 4, 289 x 248 mm.
Notari: Guerau Fonolleres.
Estat de conservació regular.

1621, maig 21. Maçanet.
Núm. 1, 280 x 354 mm.
Notari: Pere Pejoan.
Venda del mas Bertran dins del veïnat de Soliva, feta per Margarita Parera, vídua de Martí Joan Parera, escriptor de la vila de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Rafael Mascaró, àlies Villar, pagès del veïnat de Soliva de la dita parròquia de Sant Llorenç de Maçanet.
Segueix àpoca de rebut feta per Margarita Parera a favor de Rafael Mascaró, àlies Villar, per import de vint-i-cinc lliures barceloneses.

1622, maig 7. Maçanet de la Selva.
Núm. 2, 126 x 310 mm.
Notari: Pere Pejoan.
Agnició de bona fe feta per Rafael Mascaró, àlies Villar, pagès del veïnat de Soliva, parròquia de Maçanet, i Climent Villar, el seu cunyat, dels masos Bertran i Jalmar. En el mateix document es firma àpoca.

1623, agost 20. Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Núm. 39, 110 x 253 mm.
Notari: Pere Pijuan.
Lluïció d’un violar feta per Francesc Lladó, pagès de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Rafael Mascaró, àlies Villar, també pagès del veïnat de Soliva de la dita parròquia de Maçanet, per una pensió anual de tres lliures i unes altres vint-i-una lliures barceloneses.

1627, juny 27. Sant Llorenç de Maçanet.
Núm. 13, 294 x 368 mm.
Notari: Pere Jalmar.
Venda d’una peça de terra del mas Comelleres, feta per Antoni Llovet, braser de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Rafael Mascaró, àlies Villar.
Segueix àpoca de rebut feta pels dits Antoni Llovet a favor de Rafael Mascaró, per un import de vint-i-una lliures barceloneses.

1632, març 20. Girona.
Núm. 38, 180 x 207 mm.
Notari: Onofre Caxàs.
Lluïció feta per Onofre Caxàs, notari públic de Girona, a favor de Rafael Mascaró Villar, pagès de Maçanet de la Selva, per un import d’onze lliures barceloneses i altres onze sous per pensió anual.

1636, juliol 8. Girona.
S/n, 778 x 278 mm.
Notari: Joan Riurans.
Concòrdia entre el reverent Jeroni Puig, domer de Maçanet, i Jaume Soliva, batlle de la dita parròquia de Maçanet de la Selva.

1644, maig 5. Sant Llorenç de Maçanet de la Selva.
Núm. 14, 635 x 254 mm.
Notari: Baldiri d’Aluard.
Venda d’una peça de terra situada en el lloc anomenat Pradell Closset d’en Font de sis jornals de tinença, feta per Josep Parera, braser de Sant Llorenç de Maçanet, a favor de Francesc Villar, veí de Soliva en el terme de la dita vila de Maçanet.
Segueix àpoca de rebut feta per Josep Parera a favor de Francesc Villar, per un import de trenta-dues lliures i cinc sous barcelonesos.

 
Copyright © Taller d'Història de Maçanet de la Selva :::::::: Disseny web ATMultimedia.com